av Published On: 31 maj, 2022

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 juni 2022 kl. 15:00 på GolfStars nya huvudkontor, Lindövägen 100 i Vallentuna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till kundtjanst@golfstar.se  senast onsdagen den 22 juni 2022. Fullmaktsformulär tillhandahålls nedan under rubriken blanketter.

Årsredovisningen med revisionsberättelse hålls tillgänglig på hemsidan samt på bolagets kontor senast från och med tre veckor före årsstämman. Det fullständiga kallelsen till årsstämman samt förslaget om riktad kvittningsemission med underlag tillhandahålls nedan under rubriken blanketter samt finns tillgänglig på bolagets kontor.

Blanketter

Årsstämma 2022, fullmakt
Årsstämma 2022, kallelse

Årsredovisning 2021

 

Nyhetsarkiv