TA DEL AV VÅRA

Köpvillkor & GDPR

TA DEL AV VÅRA

Köpvillkor och GDPR

VERSION 2.0, 20190212

Användarvillkor

§1. Allmänt
Dessa köp-villkor (”Avtalet” nedan) är anpassade för försäljning på Internet (distanshandel). GolfStar Sverige AB (Organisationsnummer: 556475-9420) är den säljande parten. Du, (”kunden” nedan), är den köpande parten. Villkoren i detta Avtal är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år och till näringsidkare med hemvist i Sverige och vid försäljning av varor (produkter nedan). Hos oss kan du som kund enkelt göra en beställning på https://golfstar.se/ eller via telefon 0770-220080.
Golfstar förbehåller sig rätten att löpande uppdatera och förändra Avtalsvillkoren och förbinder sig därför att ge Kunden möjlighet att vid köptillfället godkänna dessa.
Villkor eller delar därav i detta Avtal som avviker från tvingande lagstiftning är utan
verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Denna bestämmelse gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

§2. Beställning

På vår hemsida golfstar.se beställer du produkter och t ex medlemskap enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säkra betalningsalternativ och trygga leveranser. När du klickar på ”Köp” är din beställning mottagen och du får e-postmeddelandet ”Orderbekräftelse” till den e-postadress som du angav när du beställde. Du är självklart också välkommen att göra beställningar per telefon via vårt ordinarie nummer: 0770-22 00 80.

Notera att GolfStars samtliga medlemsformer tecknas på ”tillsvidarebas” kalenderårsvis och förnyas automatiskt årsvis intill dess att kunden säger upp avtalet.

§3. Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras med 25%, 12% eller 6%.

Erbjudanden
Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på https://golfstar.se/ gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Alla produkter som erbjuds på https://golfstar.se/ är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav och säkerhetsföreskrifter. Normalt medföljer bruksanvisning på svenska om det krävs för
produktens användande.

Färgåtergivning på produktbilder
De produktbilder som visas på https://golfstar.se/ skall återge produktens färg och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder kan vi inte garantera att produkternas färger exakt återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.
GolfStar Sverige AB  Lindövägen 100, 186 92 Vallentuna Växel: 46 – 770 – 22 00 00  info@golfstar.se  www.golfstar.se

§4. Betalning

GolfStar Sverige AB använder Svea Ekonomi för att hantera i stort sett alla våra betalningslösningar. Läs deras villkor på: https://cdn.svea.com/webpay/sv-SE/SE_Checkout_villkor.pdf

§5. Fullgörande

GolfStar Sverige AB påbörjar fullgörande av detta avtal när du klickat på knappen ”Köp” i kassan. GolfStar Sverige AB har fullgjort sin del av detta avtal när du fått fullständig leverans av beställda produkter i din besittning. Du som kund har fullgjort din del av detta avtal när du erlagt fullgod betalning och mottagit leverans av beställda produkter på det sätt som avtalats.

§6. Leverans

Leverans sker genom att du avhämtar beställda produkter direkt i butik. GolfStar Sverige AB skickar beställningar under helgfria vardagar.

Lagerstatusen anger om produkten finns i lager vid beställningstillfället. Generella leveranstider anges nedan, total uppskattad leveranstid redovisas även i kassan. Om beställningen omfattar produkter med olika leveransstatus blir leveranstiden den samma som för den produkt som har längst leveransstatus.

Fraktkostnad:
GolfStar Sverige AB erbjuder fri leverans oavsett vad du beställer.

Leveranstid:
– Upphämtning i butik
Beställning till butik kan upphämtas direkt efter det att du gjort beställningen, produkterna lämnas ut till dig vid uppvisande av Orderbekräftelse.
– Leveransförsening
Uppstår en leveransförsening som är av väsentlig betydelse för dig som kund, kan du häva detta avtal utan kostnad.
– Transportrisk
Vid transport från GolfStar Sverige AB till dig står du för transportrisken. Om du ingått detta avtal i egenskap av privatperson står dock alltid GolfStar Sverige AB transportrisken under transporten till dig.

§7. Ångerrätt och återköp
Ångerrätt

Kunder som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda (häva) avtalet i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen), tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit försändelsen. För att ångerrätten skall gälla så måste de produkter som beställningen omfattar återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Det innebär att du inte får använda produkterna i större omfattning än det som krävs för att kunna undersöka dem. Enligt gällande lagstiftning ska du som kund efter att du ångrat ditt köp returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till:
GolfStar Sverige AB
Lindövägen 100
186 92 Vallentuna
Telefon växel: 46 – 770 – 22 00 00
Epost kundtjanst@golfstar.se
Hemsida www.golfstar.se

och själv bekostareturfrakten. GolfStar Sverige AB har dock alltid rätt att erbjuda kunden generösare villkor än det som gällande lagstiftning föreskriver.

När returnerade produkter är GolfStar Sverige AB tillhanda kommer GolfStar Sverige AB återbetala vad du har betalt inom 30 dagar. I det fall har beställning gjorts mot faktura som du ännu inte hunnit betala kommer fakturan makuleras. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar.

Kontaktinformation:
GolfStar Sverige AB
Lindövägen 100
186 92 Vallentuna
E-post: kundtjanst@golfstar.se
Telefon: 0770-22 00 80.

Retur av produkter
Se ”§9. Returer” nedan för information om förfarande vid retur av produkter.

§8. Reklamation och garanti

Reklamationsrätt
Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och GolfStar Sverige AB eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ursprungsfel.

Om du reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. GolfStar Sverige AB rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt. Vid godkänd reklamation ska du hållas skadeslös för eventuella kostnader som uppstår på grund-reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av GolfStar Sverige AB. Notera att du som kund i största möjliga mån skall
minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden:
E-post: kundtjanst@golfstar.se eller telefon: 0770-22 00 80.

Reklamationsvillkor för Näringsidkare
Om en produkt avviker från vad som har avtalats mellan kund och GolfStar Sverige AB eller på annat sätt uppvisar fel som GolfStar Sverige AB ansvarar för har kunden rätt att i första hand få felet avhjälpt och i andra hand produkt utbytt på GolfStar Sverige ABs bekostnad. Rätt att reklamera fel gäller bara om felet är ursprungligt, GolfStar Sverige ABs ansvar är begränsat till värdet på den felaktiga produkten. Fel i produkt skall meddelas inom 10 dagar från leverans genom att kontakta GolfStar Sverige AB via e- post på kundtjanst@golfstar.se eller på telefon 0770-22 00 80.

Särskilda villkor för näringsidkare:
– Eventuell skada eller annan kostnad som orsakats av felaktig produkt ersätts ej av GolfStar Sverige AB.
– Kunden skall påvisa att felet är ursprungligt.
– Originalförpackningen skall sparas och i övrigt hållas i oskadat skick.

Retur vid reklamationsärende
För att returnera felaktiga produkter eller material, vänligen se ”§9. Returer”.

§9. Returer

Vid retur av produkter eller material till GolfStar Sverige AB skall produkterna emballeras på sådant sätt att de är skyddade vid transport. GolfStar Sverige AB rekommenderar därför att du alltid förpackar produkter på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till GolfStar Sverige AB bär du som kund också ansvaret för skadan.

Vid återsändande av produkter till GolfStar Sverige AB är du ansvarig för att produkterna når GolfStar Sverige AB i oskadat skick. GolfStar Sverige AB rekommenderar att kunden använder spårbar försändelse vid retur.

Returadress:
GolfStar Sverige AB Lindövägen 100, 186 92 Vallentuna Sverige

Återbetalningar
Vi återbetalar pengarna senast om 30 dagar vid nyttjande av ångerrätten eller om återbetalning har beslutats i ett reklamationsärende.

§10. Förbehåll

Hävningsförbehåll
GolfStar Sverige AB förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond
tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på https://golfstar.se/. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från GolfStar Sverige AB.

Ändringsförbehåll
GolfStar Sverige AB förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet
på https://golfstar.se/, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock ej redan ingångna avtal mellan GolfStar Sverige AB och kund.
GolfStar Sverige AB
Lindövägen 100
186 92 Vallentuna
Telefon växel: 46 – 770 – 22 00 00
Epost kundtjanst@golfstar.se
Hemsida www.golfstar.se

Ansvarsförbehåll
GolfStar Sverige AB skall anses befriad från alla förpliktelser enligt detta avtal om ansvar annars skulle ha uppstått på grund av händelse som ligger utanför detta avtal, GolfStar Sverige ABs verksamhet eller vad som annars följer av tvingande lag.

§11. Ansvarsbefrielse

Force Majeure
I händelse av myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför GolfStar Sverige ABs kontroll och som GolfStar Sverige AB inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall GolfStar Sverige AB ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall GolfStar Sverige AB ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar
Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har GolfStar Sverige AB rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från GolfStar Sverige AB.

Reservation för leveransförsening utanför GolfStar Sverige ABs kontroll.
Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför GolfStar Sverige ABs kontroll, skall inte GolfStar Sverige AB anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från GolfStar Sverige AB såvida inte annat särskilt avtalats mellan GolfStar Sverige AB och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

§12. Personuppgifter och sekretess

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till GolfStar Sverige AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. GolfStar Sverige AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med personuppgiftslagen. Kundens uppgifter kommer att användas av GolfStar Sverige AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida. Kundens uppgifter kan även komma att användas av bolag i samma koncern som GolfStar Sverige AB för att fullgöra detta Avtal samt i marknadsföringssyfte.

Vi på GolfStar är noga med att skydda våra kunders integritet genom en trygg hantering
av personuppgifter.

Vi har tillsammans med en certifierad partner sett över vår hantering av personuppgifter och säkerställt att vi hanterar dessa på ett säkert och tryggt sätt.

I och med detta har vi uppdaterat våra allmänna villkor och komplimenterar dessa med en GDPR policy som tydligt beskriver hur vi hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Länk till GolfStars GDPR policy (PDF).
GolfStar Sverige AB
Lidövägen 100
186 92 Vallentuna
Telefon växel: 46 – 770 – 22 00 00
Epost kundtjanst@golfstar.se
Hemsida www.golfstar.se

Önskar du att ändra vår hantering av dina personuppgifter vänligen kontakta vårt personuppgiftsombud på gdpr@golfstar.se.

Personuppgiftsansvarig:
GolfStar Sverige AB (Org. 556475-9420)

Personuppgiftsombud:
gdpr@golfstar.se

Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till tredje part, och nyttjas i de syften som anges nedan:
– Marknadsföringspartner som anlitats av GolfStar Sverige AB i syfte att säkerställa
fullgörande av avtalet samt i marknadsföringssyften.

Registerutdrag
Om du som kund ingått detta avtal i egenskap av privatperson har du rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ut ett registerutdrag. Ett registerutdrag anger vilken information som finns sparad om dig. Du begär detta genom att skicka en undertecknad begäran till ovanstående postadress. Om de uppgifter vi har om dig är felaktiga, ofullständiga eller missvisande, korrigerar vi såklart dessa.

Avregistrering av kunduppgifter
Du som kund kan vid skriftlig och undertecknad begäran få dina kunduppgifter hos GolfStar Sverige AB raderade, med förbehåll för sådana uppgifter som krävs för att GolfStar Sverige AB skall kunna upprätthålla god redovisnings- och bokföringssed.

Överlåtelse
Genom ingående av detta Avtal lämnar du som kund ditt medgivande till att GolfStar Sverige AB får överlåta uppgifter om dig till tredje part. Samtycket innebär att tredje part som övertagit uppgifter om dig får bruka dem med samma villkor som följer av §12 i detta Avtal. Vid sådan händelse kommer du som kund bli informerad om vem som övertagit uppgifter om dig.

§13. Övrigt

Polisanmälan
GolfStar Sverige AB polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier, bedrägeriförsök samt misskynnesbeställningar.

Diskrepans mellan olika publikationer
Om det föreligger skillnader mellan uppgifter på https://golfstar.se/ och andra publikationer skall de uppgifter som anges på https://golfstar.se/ ha företräde. Detta gäller dock ej uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika publikationerna.

Immaterialrätt, logotyper och varumärken
Allt material som publiceras på https://golfstar.se/, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text & bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse, materialet får inte
GolfStar Sverige AB
Lindövägen 100
186 92 Vallentuna
Telefon växel: 46 – 770 – 22 00 00
Epost kundtjanst@golfstar.se
Hemsida www.golfstar.se

heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan GolfStar Sverige AB uttryckliga tillstånd. Eventuella överträdelser beivras.

Informationens syfte
All information på https://golfstar.se/, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbplatsen. GolfStar Sverige AB ansvarar således ej för de följder eller skador som kan uppstå om denna information används i något annat syfte än det ovan angivna.

Cookies
Cookies, ”kakor”, är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På https:/www.golfstar.se/ används följande typer av cookiefiler:
Session cookies: ”Sessionskakor” sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: ”Permanenta kakor” sparas på besökarens dator och är bestående.Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På https://golfstar.se/ har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Tvist
Vid eventuell tvist skall talan väckas vid Stockholms tingsrätt om kunden är näringsidkare eller annan juridisk person. Om kunden är privatperson och ingått detta avtal för privat konsumtion skall tvist prövas vid den domstol som följer av tvingande lagstiftning.
GolfStar Sverige AB
Lindövägen 100
186 92 Vallentuna
Telefon växel: 46 – 770 – 22 00 00
Epost kundtjanst@golfstar.se
Hemsida www.golfstar.se

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst