av Published On: 29 september, 2020

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 14.00 på GolfStars huvudkontor, Industrivägen 11, 2 trappor, i Solna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till ”kundtjanst@golfstar.se” senast fredagen den 23 oktober 2020. För planeringen emotses en så tidig anmälan som möjligt. För den som väljer digital röstning (poströstning) enligt nedan går anmälan att göra fram till kl 12.00 på stämmodagen.
Åtgärder med anledning av covid-19
På samma sätt som vid årsstämman kommer denna stämma att skalas ned till ett absolut minimum för att minska risken för smittspridning. Det kommer inte att erbjudas någon förtäring och från styrelse och ledning kommer endast vd att närvara. För att begränsa antalet fysiska deltagare uppmanar styrelsen och vd aktieägarna att utnyttja möjligheten att rösta digitalt, se nedan. Detta ligger helt i linje med vår digitaliseringssträvan. Skulle inte detta passa bör eftersträvas att lämna fullmakt, fullmaktsformulär finns tillgängligt här, samt på bolagets kontor och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Utfärdade fullmakter kan skickas till bolaget inför stämman.
Digital röstning (poströstning)
Aktieägare kan utöva rösträtt vid den extra stämman digitalt vilket förutsätter en anmälan senast 12.00 på stämmodagen den 29 oktober 2020. Anvisningar kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida, https://golfstar.se/for-aktieagare/, senast 1 vecka före stämman. En e-post med anmälningslänk skickas till samtliga aktieägare 1 vecka innan bolagsstämman på de e-postadresser som är registrerade i bolagets aktiebok för envar ägare, se därför till att uppdatera de registrerade uppgifterna. Den aktieägare som är osäker på vilken e-postadress som anmälts kan kontakta kundtjänst via e-post till ”kundtjanst@golfstar.se. Inloggningsuppgifter skickas till den som anmält sig för digital röstning. Digital röstning kan ske på bolagsstämmodagen den 29 oktober 2020 från och med 12.15 fram till det stämman börjar, dvs till 14.00.

Den aktuella onlinetjänsten för s.k. hybridstämmor är fortsatt under utveckling och tekniska komplikationer kan uppstå innebärande att digitalt avgivna röster inte kommer att beaktas. Den som vill vara helt säker på att kunna rösta bör därför istället välja fysisk representation genom företrädesvis fullmakt.

Förslag till dagordning
1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande på stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av minst en justeringsman
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om justering av bolagsordningen, ändring av säte
8. Beslut om riktade emissioner
9. Kompletteringsval av styrelseledamot
10. Bolagsstämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut samt information

Punkt 7
Bolaget flyttar tillbaka till Vallentuna kommun den 1 jan 2021 och styrelsen föreslår att paragrafen 2 i bolagsordningen istället får följande lydelse;
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Vallentuna kommun. Bolagsstämma får hållas – utöver i Vallentuna – i Stockholm, Kungsängen eller Vaxholm.

Punkt 8
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ökning av aktiekapitalet genom riktade nyemissioner av aktier av serie B till kursen 33,50 kr enligt följande;
– nyemission av högst 30 856 aktier till tre fordringshavare (Procheus Consulting AB, Silfver Consult & Invest AB och Lotta Hager) varvid betalning sker genom kvittning av fordringar på totalt 1 033 693 kr,
– nyemission av högst 395 998 aktier till minoritetsägarna i dotterbolaget Teevolution AB varvid betalning sker genom apport av deras totalt 28 143 aktier i Teevolution AB.

Punkt 9
Styrelseordföranden Lars Prochéus har av personliga skäl tyvärr bett om att få bli entledigad ur styrelsen. För att ersätta honom och i linje med den tidigare aviserade breddningen av fastighetskompetensen föreslås att Stefan Eriksson, styrelseledamot och VD i Nåiden Bygg AB, väljs in som ny styrelseledamot.

Fullständigt förslag avseende punkten 8 kommer att publiceras på hemsidan senast 2 veckor före bolagsstämman.
______________________________
Solna den 28 september 2020, styrelse och VD

Ladda ned fullmaktsforuläret här.

Nyhetsarkiv