För aktieägare 2018-06-01T09:29:17+00:00

AKTIEÄGARE

Information till dig som är aktieägare i GolfStar Nordic AB (f d Unipeg Golf AB), 556534-0261


Uppdaterad måndagen 28 maj 2018
För att du som aktieägare i GolfStar Nordic AB (f d Unipeg Golf AB, Förvaltnings AB Lindö Park, Huvudstadens Golf AB & Capital Golf AB) kontinuerligt ska hålla dig uppdaterad om vad som händer i bolaget bör du gå in på den här sidan 1-2 ggr/månad.

Årsmöte 27 juni på GolfStar Waxholm – OBS Nytt datum!

Du som aktieägare kallas härmed till årsstämma 27 juni 2018 kl 15.00 på GolfStar Waxholm. Läs agendan och hur du anmäler dig här nedanför.

GolfStars emission 2017/18 är nu stängd, men…

Nyemissionen stängde 20 maj 2018 men till hösten startar handeln med GolfStar-aktien på Pepins Market. Under fliken ”KUNDTJÄNST/Bli aktieägare” här ovanför kan du läsa mer.

GolfStar flyttade huvudkontoret till Solna 1 maj 2018

Ny adress är: GolfStar Sverige AB, Industrivägen 11, 171 48 Solna.
Alla telefonnummer och andra kontaktuppgifter till GolfStar är oförändrade.

Den 26 mars fattade Strängnäs kommunfullmäktige beslut om detaljplanen för Gripsholms Backar

Det innebär möjlighet för GolfStar till bostadsutveckling och hotell på 7,5 ha på delar av Gripsholms golfbana. Läs mer under ”NYHETER” här på hemsidan.

Du som under 2016, 2017 eller 2018 tecknat och tilldelats aktier i GolfStar Nordic AB har fått en kostnadsfri aktiedepå där du bl a kan se ditt aktieinnehav i GolfStar.

– Du som nyligen tecknat GolfStar-aktier via Pepins har en kostnadsfri aktiedepå på Pepins som du får tillgång till efter inloggning på ”MY PEPINS”.

– Även du som sedan tidigare äger Unipeg-konverterade GolfStar-aktier har en kostnadsfri aktiedepå hos Nordiska Värdepappers Registret (NVR, bolaget som administrerar GolfStars aktiebok).

Kort om NVRs aktiedepåtjänst VPZ – Värdepapperszonen
Denna aktiedepåtjänst från NVR visar främst hur många aktier du äger i GolfStar Nordic AB. Depåtjänsten utvecklas successivt med fler funktionaliteter och informationer över tiden. Om du har investerat i fler onoterade aktiebolag kan du här eventuellt även hitta andra aktieinnehav.

Så här aktiverar du din kostnadsfria aktiedepå (som privatperson)
Se även vår instruktionsfilm via Youtube.

  1. Gå till sidan www.vpz.se
  2. Klicka på knappen ”Starta min depå gratis”
  3. Identifiera dig med BankId/Mobilt BankID
  4. Slutför enkel on-boarding (1-2-3-klart)
  5. Klart, nu har du en gratis aktiedepå för onoterade aktieinnehav, där bl a ditt aktieinnehav i GolfStar syns

OBS! Om du inte ser något aktieinnehav kan det bero på att aktierna är registrerade på ditt Golf-ID, inte ditt personnr. Då mejlar du: Ditt namn, Golf-ID och ditt personnr till GolfStars kundtjänst så ersätter de ditt Golf-ID med ditt personnr så att du därefter kan se ditt aktieinnehav.
Inte heller du som äger GolfStar-aktier via ett bolag (se nedan) eller inte äger några GolfStar-aktier kommer att kunna se något innehav.

Om du vill ha information via mejl kring ditt ägande i GolfStar, säkerställ att rätt mejladress är inlagd när du är inloggad på vpz.se. Om inte kan du lätt uppdatera själv.

Du som via ett bolag äger Unipeg-konverterade GolfStar-aktier, se hur du aktiverar din depå HÄR>>

Du som är aktieägare i GolfStar Nordic AB – Händelser 2017-18

Du tecknade aktier i höstens/vårens nyemissionen och/eller ägde Unipeg-aktier vilka nu konverterats till GolfStar-aktier

28 maj 2018
Styrelsen för GolfStar Nordic AB har beslutat ändra datumet för bolagets årsstämma till 27 juni 2018, kl 15.00. Platsen är fortfarande GolfStar Waxholms klubbhus. En ny kallelse och fullmakt för ombud hittar du här:
Kallelse>> (uppdat)
Fullmakt>> (uppdat)

3 maj 2018
Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 juni 2018 kl. 15.00 i klubbhuset på GolfStar Waxholm, Askrikevägen i  Vaxholm. Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt även har anmält sitt deltagande hos bolaget senast tisdagen den 29 maj 2018 kl. 16.00. Anmälan kan ske per mail till: kundtjanst@golfstar.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet vilken överlämnas till mötets ordf. HÄR>> hittar du fullmaktsmallen.
Stämmo-handlingar:
Kallelse>>
Förslag till justerad bolagsordning>>

24 januari 2018
Registreringen av alla de 2 500 nya aktieägarna i aktieboken nu klar
Nu kan även du som ny aktieägare i GolfStar efter inloggning (se ovan) kontrollera ditt aktieinnehav och andra uppgifter i din kostnadsfria aktiedepå VPZ.

1 december 2017
Fusionen klar
Fusionen mellan bolagen Unipeg Golf AB och GolfStar Nordic AB är nu genomförd. Nu återstår ett omfattande arbete med att föra över alla uppgifter om Unipegs c:a 1.500 återstående aktieägare till GolfStars aktiebok vilken hanteras av företaget Nordiska Värdepappersregistret, NVR. Parallellt med detta ska även GolfStars c:a 1.000 nya aktieägare från den nyligen avslutade nyemissionen registreras i GolfStars aktiebok. När detta arbete är klart kommer NVR att mejla Dig som är en av GolfStars 2.500 nya aktieägare information om din kostnadsfria aktiedepå på Värdepapperszonen (VPZ) samt instruktioner om hur du loggar in. Detta beräknas ske under Q1 2018.

30 oktober 2017
Information från den extra bolagsstämman i GolfStar den 26 oktober 2017
Vid torsdagens extra bolagsstämma beslutades;
– införa ett nytt aktieslag i bolagsordningen, serie B pref, som kommer före övriga aktier vid en eventuell likvidation (avveckling) av bolaget men som inte har någon företrädesrätt till utdelning.
– om två riktade emissioner via Pepins Group AB om lägst 447 760 och högst 708 900 respektive 485 100 aktier av serie B pref (totalt högst 1 194 000) till teckningskursen 33,50 kr.
– om emission av högst 238 800 teckningsoptioner till Pepins Group AB (ska vara 20 procent av antalet emitterade aktier via Pepins) med rätt att teckna aktier av serie B pref till en kurs om 50,25 kr senast under 2022.
– om en emission till moderbolaget GolfInvest Europe AB av 3 759 688 aktier av serie B till teckningskursen 33,50 kr mot betalning i form av ”fastighetsbenet” (samtliga aktier i Golffastigheter Stockholm AB som innehåller Gripsholm och Bodaholm) samt av en aktiepost på 8,92 % i International.

Antalet aktier vid stämman var 4 374 282 och genom den fusion av Unipeg Golf AB som är på gång att slutföras tillkommer 167 129 aktier. Till detta kommer alltså enligt ovan 3 759 688 aktier genom apportemissionen till moderbolaget och mellan 447 760 och 1 194 000 aktier via Pepins som också kommer att ha rätt att under 5 år teckna upp till 238 800 aktier till en kurs som överstiger dagens kurs med 50 procent.

12 oktober 2017
Extra bolagsstämma 26/10 2017 kl 16.00 på Lindö – Anmäl dig senast 23/10. Nu finns även stämmo-dokumenten här nedanför.

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, har kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 26 oktober 2017 kl.16.00 på Lindö Golf, Lindövägen 1 i Vallentuna.

Huvudpunkterna för stämman är förslag till beslut om riktad nyemission av aktier och tecknings-optioner till Pepins Group AB samt om apportemission till moderbolaget GolfInvest Europe AB mot betalning i form av aktier i fastighetsägande dotterbolag. Avsikten är att handel i bolagets B-aktie ska kunna starta hos Pepins inom 12 månader.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande hos bolaget senast måndagen den 23 oktober 2017. Anmälan kan ske per e-post till kundtjanst@golfstar.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet som lämnar den till stämmans ordförande innan mötet. Fullmaktsformulär laddar du ned HÄR>>.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och här på bolagets webbplats. Den fullständiga kallelsen hittar du HÄR>>. Den finns även tillgänglig på bolagets kontor och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Här under hittar du nu även de fullständiga beslutsförslagen, redogörelser och yttranden samt värderingsunderlag mm.

Stockholm den 22 september 2017, styrelse och VD

Styrelsens förslag och andra dokument inför extrastämman 26 oktober

I dokumentet HÄR>> beskrivs de fyra styrelseförslag som extrastämman ska behandla. Dessutom innehåller dokumentet 8 bilagor, bl a Bolagsordning, de fullständiga beslutsförslagen, redogörelser och yttranden samt värderingsunderlag mm.

Har du inte anmält dig till extrastämman än så gör det NU!

31 mars 2017
Vid årsstämman i GolfStar Nordic AB den 30 mars 2017 beslutades att;
–  fastställa årsredovisningen avseende 2015/2016
–  balansera den uppkomna förlusten i ny räkning
–  bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet
–  inget styrelsearvode ska utgå
–  välja om Tony Trigell, Peter Jidström och Lars Procheus som styrelse med Stephan Frank som suppleant samt aukt rev Fredrik Lundberg som revisor
–  anta ny bolagsordning varigenom sätet ändras till Vallentuna, anges att bolagsstämma även ska kunna hållas i Stockholm, Kungsängen eller Vaxholm samt räkenskapsåret ändras till kalenderår
–  lämna emissionsbemyndigande till styrelsen.

GolfStars bolagsordning (mm) hittar du HÄR>>
GolfStars årsredovisning 2016 hittar du HÄR>>

HÄR>> hittar du dels allmän information om GolfStar och den svenska golfmarknaden, dels en utvecklad ”Frågor & Svar” kring inlösen- och konverteringserbjudandet våren 2016.

Per Liedstrand
Informationschef
GolfStar AB

X