För aktieägare 2018-01-17T15:10:16+00:00

AKTIEÄGARE

Information till dig som är aktieägare i GolfStar Nordic AB eller Unipeg Golf AB

Uppdaterad 17 januari 2018

Är du inte aktieägare än men vill bli det eller utöka ditt ägande i GolfStar, se fliken ”Bli aktieägare” här ovanför.

Aktieägarinformation

För att du som aktieägare i GolfStar Nordic AB eller i Unipeg Golf AB kontinuerligt ska hålla dig uppdaterad om vad som händer i ”ditt” bolag bör du gå in på den här sidan 1-2 ggr/månad. Härunder är bolagsinformationen uppdelad på GolfStar Nordic och Unipeg Golf fram till dess att fusionen mellan bolagen är genomförd till fullo.

GolfStar nådde målet på 15 miljoner kr och ”förlänger” nu höstens emission

Bolaget har upplevt ett fortsatt stort intresse från golfare och ”förlänger” därför emissionen till liknande villkor och delägarförmåner. Under fliken ”Bli aktieägare” här ovanför kan du läsa mer.

GolfStars och Unipegs styrelser fattade våren 2017 beslut om fusion av Unipeg Golf AB med GolfStar Nordic AB vilken nu är genomförd. Nu återstår ett omfattande arbete med att registrera de totalt 2.500 nya aktieägarna i GolfStars aktiebok (hanteras av företaget Nordiska Värdepappersregistret, NVR). När detta arbete är klart kommer NVR att mejla eller posta Dig som ny aktieägare information om din kostnadsfria aktiedepå på Värdepapperszonen (VPZ) samt instruktioner om hur du loggar in och kommer åt din information. Detta beräknas kunna göras under Q1 2018.

Om du har frågor kring fusionen eller skattekonsekvenser för dig som aktieägare, läs fusions-beskrivningen HÄR>>

Du som är aktieägare i GolfStar Nordic AB

(Du deltog i höstens nyemission eller i erbjudandet 2016 att konvertera dina Unipeg-aktier till GolfStar-aktier)

30 oktober 2017
Information från den extra bolagsstämman i GolfStar den 26 oktober 2017
Vid torsdagens extra bolagsstämma beslutades;
– införa ett nytt aktieslag i bolagsordningen, serie B pref, som kommer före övriga aktier vid en eventuell likvidation (avveckling) av bolaget men som inte har någon företrädesrätt till utdelning.
– om två riktade emissioner via Pepins Group AB om lägst 447 760 och högst 708 900 respektive 485 100 aktier av serie B pref (totalt högst 1 194 000) till teckningskursen 33,50 kr.
– om emission av högst 238 800 teckningsoptioner till Pepins Group AB (ska vara 20 procent av antalet emitterade aktier via Pepins) med rätt att teckna aktier av serie B pref till en kurs om 50,25 kr senast under 2022.
– om en emission till moderbolaget GolfInvest Europe AB av 3 759 688 aktier av serie B till teckningskursen 33,50 kr mot betalning i form av ”fastighetsbenet” (samtliga aktier i Golffastigheter Stockholm AB som innehåller Gripsholm och Bodaholm) samt av en aktiepost på 8,92 % i International.

Antalet aktier vid stämman var 4 374 282 och genom den fusion av Unipeg Golf AB som är på gång att slutföras tillkommer 167 129 aktier. Till detta kommer alltså enligt ovan 3 759 688 aktier genom apportemissionen till moderbolaget och mellan 447 760 och 1 194 000 aktier via Pepins som också kommer att ha rätt att under 5 år teckna upp till 238 800 aktier till en kurs som överstiger dagens kurs med 50 procent.

12 oktober 2017
Extra bolagsstämma 26/10 2017 kl 16.00 på Lindö – Anmäl dig senast 23/10. Nu finns även stämmo-dokumenten här nedanför.

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, har kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 26 oktober 2017 kl.16.00 på Lindö Golf, Lindövägen 1 i Vallentuna.

Huvudpunkterna för stämman är förslag till beslut om riktad nyemission av aktier och tecknings-optioner till Pepins Group AB samt om apportemission till moderbolaget GolfInvest Europe AB mot betalning i form av aktier i fastighetsägande dotterbolag. Avsikten är att handel i bolagets B-aktie ska kunna starta hos Pepins inom 12 månader.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande hos bolaget senast måndagen den 23 oktober 2017. Anmälan kan ske per e-post till kundtjanst@golfstar.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet som lämnar den till stämmans ordförande innan mötet. Fullmaktsformulär laddar du ned HÄR>>.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och här på bolagets webbplats. Den fullständiga kallelsen hittar du HÄR>>. Den finns även tillgänglig på bolagets kontor och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Här under hittar du nu även de fullständiga beslutsförslagen, redogörelser och yttranden samt värderingsunderlag mm.

Stockholm den 22 september 2017, styrelse och VD

Styrelsens förslag och andra dokument inför extrastämman 26 oktober

I dokumentet HÄR>> beskrivs de fyra styrelseförslag som extrastämman ska behandla. Dessutom innehåller dokumentet 8 bilagor, bl a Bolagsordning, de fullständiga beslutsförslagen, redogörelser och yttranden samt värderingsunderlag mm.

Har du inte anmält dig till extrastämman än så gör det NU!

31 mars 2017
Vid årsstämman i GolfStar Nordic AB den 30 mars 2017 beslutades att;
–  fastställa årsredovisningen avseende 2015/2016
–  balansera den uppkomna förlusten i ny räkning
–  bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet
–  inget styrelsearvode ska utgå
–  välja om Tony Trigell, Peter Jidström och Lars Procheus som styrelse med Stephan Frank som suppleant samt aukt rev Fredrik Lundberg som revisor
–  anta ny bolagsordning varigenom sätet ändras till Vallentuna, anges att bolagsstämma även ska kunna hållas i Stockholm, Kungsängen eller Vaxholm samt räkenskapsåret ändras till kalenderår
–  lämna emissionsbemyndigande till styrelsen.

10 nov 2017
Aktieboken för GolfStar Nordic AB (ej för Unipeg Golf AB) hanteras av företaget NVR
Du som under 2016 tilldelades aktier i GolfStar Nordic AB har fått en kostnadsfri aktiedepå hos Nordiska Värdepappersregistret AB (NVR) där du kan se ditt aktieinnehav i GolfStar.

Aktivering av din (privatpersoner) aktiedepå hos NVR
Du aktiverar din aktiedepå på NVRs sida: www.vpz.se genom att logga in med ditt BankID/Mobilt BankID. Första steg är sedan att fylla i uppgifter om dig och välja ett lösenord. Därefter kommer ditt aktieinnehav i GolfStar Nordic AB att visas och hädanefter krävs ingen inloggning via ditt BankID.

OBS! Ett fullständigt personnummer (alltså ej Golf-ID) krävs för att aktiedepåtjänsten skall fungera korrekt. Om NVR inte har ditt 10-siffriga personnr så kommer aktiedepån vid inloggning enligt nedan visa att det inte finns några aktier kopplade till det personnumret. Samma felmeddelande får även du som inte äger GolfStar-aktier eller äger dessa via ett bolag (se nedan).

Du som äger GolfStar-aktier via ett bolag
Inom kort kommer även tjänsten för aktiedepå för svenska aktiebolag att aktiveras. Denna kommer du då att kunna aktivera från aktiebokstjänsten i NVRs portal: www.nvr.se. Där kommer det att finnas en flik som heter ”Aktiedepå”, där bolagsföreträdare (vd/styrelse-ledamot) kan registrera vilket/vilka personnummer som skall ha tillgång till bolagets aktiedepå på sidan www.vpz.se.

Kort om NVRs aktiedepåtjänst VPZ (Värdepapperszonen)
Detta är en nylanserad aktiedepåtjänst från NVR, som initialt visar hur många aktier du äger i GolfStar Nordic AB. Depåtjänsten kommer successivt att utvecklas och förbättras med fler funktionaliteter och informationer över tiden. Om du har investerat i fler onoterade aktiebolag kan du här eventuellt även hitta fler aktieinnehav än det du har i GolfStar Nordic AB.

Se här hur du aktiverar din depå i VPZ
NVR har tagit fram filmer som steg-för-steg visar hur du aktiverar din kostnadsfria aktiedepåtjänst VPZ:
– Du som äger aktier som privatperson, HÄR>>
– Du som äger aktier via ett bolag, HÄR>>
Mejla NVR om du ändå har problem med att exempelvis hitta din aktiedepå efter inloggning.

GolfStars bolagsordning (mm) hittar du HÄR>>
GolfStars årsredovisning 2016 hittar du HÄR>>

Du som fortfarande ser dig som aktieägare i Unipeg Golf AB

(Du konverterade eller löste inte in dina aktier 2016 i f d Förvaltnings AB Lindö Park, Huvudstadens Golf AB & Capital Golf AB)

Frågor & Svar Vi förstår att bolagsfusionen Unipeg – GolfStar och den påföljande konverteringen av dina Unipeg-aktier genererar ett antal frågor för dig som aktieägare och vi har därför tagit fram ett ”Frågor & Svar” kring fusionen. Du hittar dokumentet HÄR>>

1 december 2017
Fusionen klar
Fusionen mellan bolagen Unipeg Golf AB och GolfStar Nordic AB är nu genomförd. Nu återstår ett rätt omfattande arbete med att föra över alla uppgifter om Unipegs c:a 1.500 återstående aktieägare till GolfStars aktiebok vilken hanteras av företaget Nordiska Värdepappersregistret, NVR. Parallellt med detta ska även GolfStars c:a 1.000 nya aktieägare från den nyligen avslutade nyemissionen registreras i GolfStars aktiebok. Så snart detta arbete är klart kommer NVR att mejla Dig som är en av GolfStars 2.500 nya aktieägare information om din kostnadsfria aktiedepå på Värdepapperszonen (VPZ) samt instruktioner om hur du loggar in. Detta beräknas kunna göras under Q1 2018.

30 oktober 2017
Fusionen snart genomförd
Fusionen mellan Unipeg Golf AB och GolfStar Nordic AB beräknas vara genomförd inom de närmaste veckorna. När den är klar sammanställer vi all information till NVR (som sköter GolfStars aktiebok, se här ovanför). När de lagt in alla nya aktieägare kommer du som ny aktieägare få ett mejl/brev med inloggningsuppgifter, mm till din kostnadsfria aktiedepå. Detta bör ske i början av 2018.

28 augusti 2017
Den pågående fusionen av Unipeg Golf
Det har varit lite dröjsmål med registreringen hos Bolagsverket men i dagarna räknar vi med att detta kommer på plats. Därefter tar det två månader för att fusionen slutligt ska kunna genomföras och aktier i GolfStar Nordic erhållas istället för aktierna i Unipeg Golf. Som tidigare uppgivits behöver enskilda aktieägare inte göra någonting för att bytet av aktier ska genomföras, dock bör en upplysning om bytet göras i nästa deklaration.

22 juni 2017
Information från den extra bolagsstämman i Unipeg Golf 20 juni 2017
Vid en välbesökt extra bolagsstämma i Unipeg Golf den 20 juni 2017 informerades om den pågående fusionen av bolaget. Utöver GolfStar Nordic och GolfInvest Europe deltog ett drygt trettiotal övriga ägare. Innebörden av fusionen är att Unipeg Golf går upp i moderbolaget GolfStar Nordic och upphör att vara ett eget bolag varvid alla tillgångar, avtal och skulder övertas av GolfStar Nordic. De nuvarande minoritetsägarna (ca 1 500) blir automatiskt istället ägare till B-aktier i GolfStar Nordic och utbytesrelationen är densamma som vid fjolårets aktieerbjudande (för A-aktie i Unipeg Golf AB erhålls 3 aktier, för B-aktie erhålls 2 aktier och för C-aktie erhålls 1 aktie i GolfStar Nordic AB).

Efter en frågestund beslutades enhälligt att godkänna den fusionsplan som styr genomförandet av fusionen. Detta innebär att arbetet nu går vidare och inom 2-3 månader beräknas fusionen vara klar varvid de nya aktierna i GolfStar Nordic kommer att registreras i aktieboken (som förs av NVR). Som enskild aktieägare behöver man alltså inte göra någonting för att bytet av aktier ska genomföras, en upplysning om bytet bör dock göras i nästa deklaration. Den latenta förlust som förmodligen finns i anledning av ursprungligt förvärv följer med de nya aktierna och någon deklaration behöver inte göras förrän de nya aktierna i GolfStar säljs (den ursprungliga förvärvskostnaden gäller då som omkostnadsbelopp).

Observera att bolaget självfallet försöker vara behjälpligt med tillhandahållande av dokument avseende aktieinnehavet och med stämmobeslut men det är aktieägaren själv som svarar för att deklarera och för kommunikationen med Skatteverket.

16 maj 2017
Extra bolagsstämma 20 juni i Unipeg Golf AB – Viktigt att Du deltar!
I enlighet med vad som presenterades vid årsstämman i mars har respektive styrelse nu fattat beslut om att Unipeg Golf AB genom fusion ska gå upp i moderbolaget GolfStar Nordic AB. Detta innebär att bolagen slås ihop och att de som fortfarande är minoritetsägare i Unipeg Golf AB ”automatiskt” istället kommer att bli minoritetsägare i moderbolaget GolfStar Nodic AB. Detta görs för att samla minoritetsägandet inom koncernen i moderbolaget, för att skapa möjlighet för handel i B-aktien på sikt samt inte minst för att åstadkomma en mer ändamålsenlig bolagsstruktur.

Utbytesrelationerna är desamma som i fjolårets aktieerbjudande: för 1 A-aktie i bolaget erhålls 3 nya B-aktier i GolfStar, för 1 B-aktie i bolaget erhålls 2 nya B-aktier i GolfStar och för 1 C-aktie i bolaget erhålls 1 ny B-aktie i GolfStar.

Stämmohandlingar:
– Kallelse till extrastämman
– Registrerad fusionsplan samt
– Fusionsplan Unipeg Golf, revisorsyttrande.

31 mars 2017
Vid årsstämman i Unipeg Golf AB den 30 mars 2017 beslutades att;
–  fastställa årsredovisningen avseende 2015/2016
–  balansera den uppkomna förlusten i ny räkning
–  bevilja styrelse och VD ansvarsfrihet
–  inget styrelsearvode ska utgå
–  välja om Tony Trigell, Ove Broström, Stephan Frank, Göran Fritzell och Peter Jidström som styrelse och aukt rev Fredrik Lundberg som revisor
–  anta ny bolagsordning varigenom sätet ändras till Vallentuna, anges att bolagsstämma även ska kunna hållas i Stockholm, Kungsängen eller Vaxholm samt räkenskapsåret ändras till kalenderår
–  lämna emissionsbemyndigande till styrelsen.

Redogjordes också för det professionaliserings- och kostnadsbesparingsprogram som startades under 2016. Detta började få effekt under 2016 och kommer att få fullt genomslag under 2017 varför golfverksamheten förväntas uppvisa ett positivt driftsresultat för innevarande år.

Vidare informerades om styrelsens beslut om fusion av bolaget upp i moderbolaget GolfStar Nordic AB varvid minoritetsägarna kommer att erhålla nya B-aktier I GolfStar enligt samma relation som i fjolårets aktieerbjudande (3 för en A-aktie, 2 för en B-aktie och 1 för en C-aktier). Det kommer att kallas till en extra bolagsstämma under våren för genomförandet och fusionen beräknas vara klar under 2017. Som enskild aktieägare behöver man inte göra någonting men det vore önskvärt med deltagande vid den kommande extrastämman.

HÄR>> hittar du dels allmän information om GolfStar och den svenska golfmarknaden, dels en utvecklad Frågor & Svar” kring inlösen- och konverteringserbjudandet våren 2016.

Per Liedstrand
Informationschef
GolfStar AB