av Published On: 29 maj, 2020

GolfStar – marknadsledare på en av Världens största golfmarknader
Sverige är en av Europas och tillika en av Världens största golfmarknader. GolfStar äger och driver golfanläggningar med tyngdpunkt på Stor-Stockholmsområdet. Bolaget erbjuder spel på 22 golfbanor på 14 golfanläggningar varav 1 i Spanien. I tillägg bedriver GolfStar markexploatering på de anläggningar där bolaget också är markägare.

Med 50,000 kunder är GolfStar marknadsledare i Norden och driver mycket aktivt en nödvändig strukturförändring och modernisering av den svenska golfmarknaden. Bolaget har med hjälp av starka ägare och stora kapitaltillskott haft en planerad och mycket snabb tillväxt av anläggningar, kunder och omsättning under de senaste 5-6 åren.

Nedan ges en sammanfattning av GolfStars utveckling under 2019. För en komplett redovisning hänvisas till bifogade årsredovisning.

Framgångsrikt 2019
Under året fortsatte det integrations- och rationaliseringsprogram som lanserades under 2018 i syfte att effektivisera anläggningsdriften såväl operativt som kostnadsmässigt. Likaså fortsatte investeringsprogrammet för att förbättra spelupplevelsen, golfbanorna och fastigheterna.

GolfStar säljer årsabonnemang (medlemskap) under det egna GolfStar namnet samt under Cloud Golf Club namnet.

Försäljningen av antalet fullvärdiga GolfStar abonnemang ökade under 2019 med ca 3% jämfört med föregående år.

Försäljningen av antalet Cloud Golf abonnemang mer än tredubblades under året jämfört med 2018 som ett resultat av en aggressiv prissättningsstrategi. Dessa abonnemang ger dock en mycket låg intäkt per medlem men är en viktig inkörsport för konvertering till fullvärdiga GolfStar abonnemang.

Försäljningen av greenfee visade en marginell nedgång med 3% under 2019. Fluktuationer i greenfee försäljning mellan olika år är normalt då dessa intäkter är starkt väderberoende framförallt beträffande när säsongen kan påbörjas resp. måste avslutas.Av GolfStars totala golfspelsintäkter utgörs ca 80% av årsabonnemang (medlemskap) och resterande ca 20% av greenfee.

Under hösten 2019 förvärvades Hässelby Golf och anläggningen ingår därmed i GolfStars banutbud från 2020. Trots betydligt mindre gynnsamma väderförutsättningar under 2019 jämfört med 2018 blev det totala antalet spelade rundor endast 4% lägre jämfört med föregående år. Beläggningsgraden gick dock upp med 8% beroende på att GolfStars kapacitet (antal möjliga starttider över hela säsongen) minskade p.g.a. väderrelaterade faktorer men också av att antalet starttider per timme minskades för att skapa bättre spelflöden.

Under 2019 ökades satsningen på digitalisering av GolfStars golfverksamhet och i ett första steg specifikt marknadsföringen och försäljningen av bolagets olika erbjudanden. Satsningen kommer att intensifieras under 2020 och då omfatta all verksamhet i syfte att öka effektivitet och kundnöjdhet.

Den andra delen av GolfStars verksamhet – markexploateringen på de helägda anläggningarna (Gripsholm, Lindö samt Bodaholm) har under 2019 fortsatt att präglas av de i Sverige gällande tillståndsprocesserna resulterande i mycket långa ledtider för fastighetsutveckling.

Två av projekten (Gripsholm och Lindö) har fortsatt drivits fram till möjlig kommersiell realisering vilken beräknas kunna ske under 2020.

Som en del av markexploateringen har GolfStar under 2019 gjort en större affär med ICA Fastigheter i samband med att ICA av markägaren köpte marken till Kungsängens golfbana. GolfStar har ett mycket långt arrende på marken och i uppgörelsen med ICA avstår GolfStar vissa delar av marken mot ersättning vilket skedde under 2019. I övrigt löper arrendet oförändrat.

Under hösten 2019 fusionerades GolfStar Nordic med Golfinvest där det senare var huvudägare i det första. Detta innebär att samtliga ca 3,500 aktieägare nu är delägare i samma bolag, dvs. GolfStar Nordic AB.

Tony Trigell, GolfStars arbetande styrelseordförande och grundare av GolfStar samt VD för Golfinvest övertog från den 1/1 2020 VD-skapet för GolfStar i samband med att fusionen av Golfinvest och GolfStar var fullt genomförd. Lars Prochéus, styrelsemedlem i GolfStar, övertog rollen som styrelseordförande.

2019 – från förlust till vinst

Förlusten 2018 vändes till vinst under 2019:

Intäkter 2019: 143,4 mkr
Intäkter 2018: 107,5 mkr

Rörelseresultat 2019: 13,7 mkr
Rörelseresultat 2018: -13,6 mkr

Nettoresultat 2019: 10,6 mkr
Nettoresultat 2018: -25,9 mkr

GolfStars balansräkning uppvisar att bolagets totala tillgångar den 31/12 uppgick till 541,4 mkr varav anläggningstillgångar 505,8 mkr. De totala skulderna uppgick till 303 mkr. För detaljer, se bifogade årsredovisning 

Fortsatt god utveckling under våren 2020
Höst- och vinterkampanjerna för försäljning av nya abonnemang (medlemskap) inför 2020 gav goda resultat och var på en högre nivå än inför 2019 vilket gav positiva förväntningar inför säsongen 2020.

Under vårvintern drabbades dock hela Världen och likaså Sverige av Corona-pandemin. De verksamhetsmässiga effekterna av denna på GolfStar är dock hittills (maj 2020) huvudsakligen positiva då golfspelandet ökat både vad gäller medlemstillströmning som greenfee spel. Under förutsättning att inga drastiska förändringar sker beträffande pandemins utveckling eller myndigheternas agerande, förväntas den positiva trenden fortsätta under 2020.

Aktieägare med minst 320 Golfstar-aktier erhåller rabatter på GolfStars olika typer av medlemskap. GolfStars ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 30 juni. Kallelse och övrig information om denna kommer att finnas på GolfStars hemsida samt på Pepins Stakeholders Club.

Nyhetsarkiv