FÖLJ OSS PÅ:

Nyheter för aktieägare

GolfStar 2020 – rekord, rekord, rekord!

Inför årets fjärde och sista handelsperiod på Pepins Market ger GolfStar nedanstående rapport vilken täcker bolagets utveckling för säsongen 2020 med prognos för helåret*).

I delårsrapporten inför föregående handelsperiod drog GolfStar slutsatsen att: ”Utvecklingen under 2020 har slagit alla förväntningar och blivit rekordartad beroende på såväl ovanligt tidig säsongstart som tillströmningen av såväl nya som gamla golfare p.g.a. Corona-epidemin”.

 Med facit för i stort sett hela säsongen i hand kan vi konstatera att GolfStar slagit

  • Rekord i omsättning och resultat
  • Rekord i antal medlemmar
  • Rekord i beläggning (spelade rundor)

GolfStars omsättning för golfspelsverksamheten 2020 jämfört med 2019 beräknas öka med hela 40% från […]

av |2022-04-08T21:18:47+02:0023 november, 2020|Aktieägare|

Information från extra bolagsstämma i GolfStar

Vid extra bolagsstämma i GolfStar Nordic AB (publ) den 29 oktober 2020 beslutades om två riktade nyemissioner av aktier av serie B till kursen 33,50 kr, dels en kvittningsemission av högst 30 856 aktier till tre fordringsägare varvid betalning sker genom kvittning av fordringar på totalt 1 033 693 kr och dels en apportemission av högst 395 998 aktier till minoritetsägarna i dotterbolaget Teevolution AB varvid betalning sker genom tillskott av apportegendom bestående av sammanlagt 28 143 aktier i Teevolution AB.

Då styrelseordföranden Lars Prochéus av personliga skäl tyvärr bett om detta beslutades också att entlediga honom ur styrelsen. Han ersätts som styrelseordförande […]

av |2022-04-08T21:18:47+02:0029 oktober, 2020|Aktieägare|

Anvisningar digital röstning vid extra bolagsstämma

För att begränsa antalet fysiska deltagare samt också arbeta vidare på GolfStars digitaliseringssträvan har styrelsen beslutat att aktieägarna ska kunna rösta digitalt (poströsta). Den digitala omröstningen kommer att genomföras som ett led i utvecklingen av en av NVR i samarbete med Bosbec framtagen onlinetjänst för s.k. hybridstämmor innebärande att tekniska komplikationer kan uppstå och att digitalt avgivna röster därför inte kommer att beaktas.

Anmälan för digital röstning (poströstning)
En e-post med anmälningslänk skickas till samtliga aktieägare 1 vecka innan stämman på de e-postadresser som är registrerade i bolagets aktiebok för envar ägare, se därför till att uppdatera de registrerade uppgifterna. Den aktieägare […]

av |2022-04-08T21:18:47+02:0022 oktober, 2020|Aktieägare|

Styrelsens förslag inför den extra bolagsstämman.

Nedan finner du styrelsens fullständiga förslag inför på den extra bolagstämman den 29 oktober som beslutades på styrelsens sammanträde den 15 oktober 2020.

Extrastämma 2020 – styrelsens förslag protokoll nr 8

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 1 (kvittningsemission)

Extrastämma 2020 – styrelsens förslag bilaga 2 (apportemission)

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 3 (13.6)

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 4 (13.7)

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 5 (13.7)

Intyg väsentliga händelser, bilaga 6

Intyg kvittning, bilaga 7

Intyg apport, bilaga 8

Styrelsen i GolfStar, oktober 2020

 

av |2022-04-08T21:18:47+02:0015 oktober, 2020|Aktieägare|

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 14.00 på GolfStars huvudkontor, Industrivägen 11, 2 trappor, i Solna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till ”kundtjanst@golfstar.se” senast fredagen den 23 oktober 2020. För planeringen emotses en så tidig anmälan som möjligt. För den som väljer digital röstning (poströstning) enligt nedan går anmälan att göra fram till kl 12.00 på stämmodagen.
Åtgärder med anledning av covid-19
På samma sätt som vid årsstämman […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0029 september, 2020|Aktieägare|

Rekordår för GolfStar!!

Inför årets tredje handelsperiod på Pepins Market ger GolfStar nedanstående delårsrapport vilken täcker bolagets utveckling t.o.m. den 31/7.

GolfStars resultat för 2019 visade på en positiv utveckling jämfört med 2018 och införsäljningen av medlemskap under hösten 2019 inför 2020 var mycket lovande. Utvecklingen under 2020 har dock slagit alla förväntningar och blivit rekordartad beroende på såväl ovanligt tidig säsongstart som tillströmningen av såväl nya som gamla golfare p.g.a. Corona-epidemin.

Jämfört med samma period föregående år (t.o.m. 31/7) är rörelseintäkterna för 2020 hela 35% högre och beläggningen på anläggningarna har ökat med 45% upp till nivåer som rådde under den s.k. golf-boomen i […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0029 september, 2020|Aktieägare|

Information från årsstämman 30 juni 2020

Årsstämman i GolfStar Nordic AB den 30 juni 2020

Det kunde inledningsvis konstateras att i anledning av Covid-19 vidtagna försiktighetsåtgärder gett resultat, endast 6 aktieägare var fysiskt representerade medan glädjande nog över 87 aktieägare tagit tillfället i akt att pröva den digitala röstningen. Detta innebar att mer än 91 procent av det totala antalet aktier var representerade vilket är ett stort steg framåt.

Årsredovisningen för 2019 innehåller en detaljerad förvaltningsberättelse och – som förutskickat – lades anförandet av VD ut på hemsidan vid stämman avslutande.

Resultat- och balansräkning fastställdes, till bolagstämmans förfogande stående fritt eget kapital om 156,7 mkr överfördes i ny räkning […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0030 juni, 2020|Aktieägare|

VD´s anförande – årsstämma 30 juni 2020

Kära aktieägare,
Det är i alla avseenden ett underligt och underbart år för Golfbranschen 2020 och jag syftar förstås på Covid-19 och jag vill inte på något sätt påstå att Covid-19 är bra – Det är fruktansvärt det som händer, men Golfmarknaden och GolfStar är (i skrivande stund) en vinnare jämfört med många andra branscher inom fritidssektorn.

Men låt oss börja med dåtid dvs År 2019 då allt var som ”vanligt”.

2019 – från förlust till vinst
Den stora förlusten 2018 som ändå var mycket mindre än 2017 vändes äntligen till vinst 2019 och det finns flera orsaker till det i golfrörelsen samt framför […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0030 juni, 2020|Aktieägare|

ANVISNINGAR DIGITAL RÖSTNING VID ÅRSSTÄMMA 2020

För att begränsa antalet fysiska deltagare samt också arbeta vidare på GolfStars digitaliseringssträvan har styrelsen beslutat att aktieägarna ska kunna rösta digitalt. Den digitala omröstningen kommer att genomföras som ett led i utvecklingen av en av NVR i samarbete med Bosbec framtagen onlinetjänst för s.k. hybridstämmor innebärande att tekniska komplikationer kan uppstå och att digitalt avgivna röster därför inte kommer att beaktas.

Anmälan för digital röstning
En e-post med anmälningslänk skickas till samtliga aktieägare 1 vecka innan årsstämman på de e-postadresser som är registrerade i bolagets aktiebok för envar ägare, se därför till att uppdatera de registrerade uppgifterna. Den aktieägare som är […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0012 juni, 2020|Aktieägare|

FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Följande förslag har lämnats inför årsstämman den 30 juni 2020 av aktieägare företrädande över 40 procent av kapitalet och 80 procent av rösterna.

2. Val av ordförande på stämman
Som ordförande för stämman föreslås advokaten Christer Brantheim.

9. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
Oförändrade arvoden föreslås, innebärande att styrelsearvode inte ska utgå samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter och av revisor
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Vid föregående årsstämma valdes 3 ledamöter utan suppleant.

Till styrelse föreslås omval av Tony Trigell, Lars Prochéus och Stephan Frank samt för att bredda […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0012 juni, 2020|Aktieägare|

Till toppen