av Published On: 15 maj, 2023

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 13 juni 2023 kl. 14:00 på GolfStar Lindö, Lindövägen 100 i Vallentuna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till kundtjanst@golfstar.se  senast onsdagen den 7 juni 2023. Fullmaktsformulär tillhandahålls nedan under rubriken blanketter.

Årsredovisningen med revisionsberättelse hålls tillgänglig på hemsidan samt på bolagets kontor senast från och med tre veckor före årsstämman. Den fullständiga kallelsen till årsstämman tillhandahålls nedan under rubriken blanketter samt finns tillgänglig på bolagets kontor.

Blanketter

Årsstämma 2023, fullmakt
Årsstämma 2023, kallelse
Årsredovisning

Nyhetsarkiv