av Published On: 29 oktober, 2020

Vid extra bolagsstämma i GolfStar Nordic AB (publ) den 29 oktober 2020 beslutades om två riktade nyemissioner av aktier av serie B till kursen 33,50 kr, dels en kvittningsemission av högst 30 856 aktier till tre fordringsägare varvid betalning sker genom kvittning av fordringar på totalt 1 033 693 kr och dels en apportemission av högst 395 998 aktier till minoritetsägarna i dotterbolaget Teevolution AB varvid betalning sker genom tillskott av apportegendom bestående av sammanlagt 28 143 aktier i Teevolution AB.

Då styrelseordföranden Lars Prochéus av personliga skäl tyvärr bett om detta beslutades också att entlediga honom ur styrelsen. Han ersätts som styrelseordförande av Stefan Eriksson, styrelseledamot och VD i Nåiden Bygg AB, som valdes in i styrelsen vid årsstämman 2020.

Vid stämman rapporterade vd att en uppdaterad ekonomisk information kommer att publiceras inför bolagets nästa handelsperiod på Pepins Market i början av december 2020.

Nyhetsarkiv