av Published On: 12 juni, 2020

Följande förslag har lämnats inför årsstämman den 30 juni 2020 av aktieägare företrädande över 40 procent av kapitalet och 80 procent av rösterna.

2. Val av ordförande på stämman
Som ordförande för stämman föreslås advokaten Christer Brantheim.

9. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
Oförändrade arvoden föreslås, innebärande att styrelsearvode inte ska utgå samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter och av revisor
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Vid föregående årsstämma valdes 3 ledamöter utan suppleant.

Till styrelse föreslås omval av Tony Trigell, Lars Prochéus och Stephan Frank samt för att bredda fastighetskompetensen nyval av Stefan Eriksson, styrelseledamot och VD i Nåiden Bygg AB. Det föreslås ingen styrelsesuppleant. Avsikten är att senare under innevarande verksamhetsår se över styrelsens sammansättning och kompetens inför 2021 bl.a som ett resultat av att nu pågående markexploateringsprojekt förväntas att kommersiellt realiseras under 2020.

Den auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg förslås omväljas som revisor.

Nyhetsarkiv