av Published On: 13 december, 2018

Nu är den nya dragningen av GolfStar-banan Lindö Park beslutad. Här kan du läsa om vår tidsplan för omdragningen samt alla de andra förändringarna hål-för-hål.

Kortfattat så investerar GolfStar nu mångmiljonbelopp för att lyfta hela Lindöanläggningen och främst Lindö Park.

Investeringen innebär att banan framgent kommer att kunna hålla en betydligt högre och jämnare banstandard under hela golfsäsongen än som varit möjligt hittills, precis som Lindö Dal. Dessutom anläggs helt nya övningsområden alldeles intill stora klubbhuset. Allt detta ska vara helt färdigt till säsongen 2020 men redan nästa sommar ska du kunna invigningsspela Nya Lindö Park.

Webbmagasinet Svensk Golf uppmärksammar tisdag 4/12 GolfStars storsatsning, läs artikeln här.

Varför gräver ni i Lindös dammar nu?
Som du säkert sett under senhösten ute på Lindö så har vi, sedan i våras arbetat mycket med att gräva i och kring våra dammar och diken. Alla insatser och investeringar vi nu gör på Lindös golfbanor har samma syfte: Att säkra upp banorna mot framtida vädersvängningar, allt från frost- & snömögelskador till långa torr- eller översvämningsperioder. På så sätt kan vi erbjuda en jämnare och högre standard på Lindös golfbanor för dig som älskar att spela där.

Orsakerna till att vi nu gräver upp runt våra dammar och diken är tre:

  1. Att öka genomströmningen av vattnet på våra marker för att undvika översvämningar vid stora nederbördsmängder. Våra ”grannar” nedströms måste också rensa sina vattendrag för att detta ska fungera, något vi har en dialog om.
  2. Öka volymen av våra vattenreservoarer. Vi kan då dämma upp avsevärt större vattenvolymer vilka medger bättre bevattning av banorna även under längre torrperioder. Idag rinner vattnet förbi utan möjlighet för oss att kunna behålla det.
  3. Att öka djupet och mängden vatten i dammarna. En större vattenmängd ger ett större tryck av vattnet mot land och motverkar på så sätt att dammkanterna rasar in.

Tidsplan för Nya Lindö Park

Vintern-våren 2018-19
Hål 1 – 9: Anläggningsarbeten bl a med nya och ombyggda tees påbörjas. Flera finishhöjande insatser genomförs.

Hål 10 – 18: Alla greener samt merparten av arbetet med bunkrar och tees färdigställs. De nya greenerna jämnas till och sås april/maj.

Arbetet med det nya närspelsområdet kring Lindö Parks nuvarande 9:e green påbörjas.

Den nyanlagda stora övningsgreenen vid lilla klubbhuset invigs under våren.

Augusti 2019 – Nya Lindö Park invigs*
Vissa arbeten för att höja finishen återstår då, se nedan. Lindö Äng stängs.

Hösten 2019
De nya greenerna på hål 2 (ersätts fram tills öppnandet med nuvarande hål 2), 5 och 8 anläggs. De två sistnämnda greenerna kommer vara spelbara under arbetets gång.

Renoveringen av början på 4:ans fairway påbörjas (fram tills hålet är spelbart igen spelas nuvarande hål 13 istället).

Kvarvarande arbeten med tees och bunkrar samt vissa andra finish-höjande arbeten avslutas.

Det nya närspelsområdet tas i bruk.

Det nya övningsområdet vid dammen på Lindö Ängs nuvarande hål 1 och 18 färdigställs.

Försommaren 2020
De nya greenerna på hål 2, 5 och 8 samt på det nya övningsområdet tas i bruk.

* Fram till dess att vi öppnar Nya Lindö Park kommer Lindö Äng att hållas öppen för golfspel i sin nuvarande sträckning.

Nya Lindö Park

Bakgrund och syften
Vi har säsong efter säsong haft stora problem med att kunna hålla främst hål 1, 2, 3 och 8 på Lindö Park samt hål 16, 17 och 18 på Lindö Äng i spelbart skick p g a de dåliga markförhållandena. Dessa hål ligger lågt och angränsar till vattendrag vilka ofta på våren och hösten svämmar över och hålen hamnar då under vatten. Med primära syftet att en gång för alla minska banornas utsatthet för vädrets växlingar beslutade GolfStar i våras att bygga om Lindö till en 36-hålsanläggning med två banor vilka alltid ska kunna presentera sig med en hög och jämn standard.

Ett annat mål med ombyggnaden är att minska och jämna till greenytorna för att möjliggöra större variation på flaggplaceringarna.

För att få bättre och större övningsytor närmare banornas första tees, bygger vi även helt nya övningsområden vid stora klubbhuset och hotellet. Den stora övningsgreenen vid lilla klubbhuset är nu ombyggd och insådd med grässorten Krypven, samma gräs-art som kommer att finnas på Lindö Parks samtliga greener samt alla övningsgreener framgent.

Vi kontaktade därför under försommaren banarkitekten Peter Fjällman som fick i uppdrag att ta fram en ”Masterplan” för ”Nya Lindö Park”, där Lindö Parks bästa hål kombineras med de bästa på Lindö Äng. Vi har nu fått Masterplanen från Peter och beslutat genomföra denna under 2018 – 2020.

Här nedan kan du läsa beskrivningen av de hål som utgör den nya bansträckningen samt av våra nya övningsområden.

Ban- och hålbeskrivningar för Nya Lindö Park
Nya Lindö Park får tre utslagsplatser: tee 60, 55 och 44 och banans par blir även fortsättningsvis 72.

Greenerna på hål 1 – 9 ska successivt sås in med den avsevärt mer stryktåliga grässorten Krypven, samma grässort som numer råder på hål 10 – 18 samt på den stora övningsgreenen.

Hål 1
(Hål 10 på nuvarande Lindö Äng): Tee 60 blir placeras på nuvarande övningsgreen bakom tee på 10:an. ”Trumman” i början av fairway sänks och sås för att snygga till ban-layouten.
Hål 2
(Hål 11 på nuvarande Lindö Äng): Greenen byggs om. En ny greenbunker anläggs samt två nya fairwaybunkrar. Innan detta är klart spelar man istället nuvarande hål 2 på Lindö Äng.
Hål 3 – 9: Samma sträckning som för nuvarande Lindö Äng 3 – 9 och med följande förändringar:
Hål 3: Tee 60 förläggs till Lindö Ängs nuvarande hål 17. Nuvarande tee 57 (”gul” tee) förlängs för att skapa nya tee 55 samt en ny tee 44 före fairway. Bakom green anläggs kullar för att markera var hålet slutar.
Hål 4:
Tee 60 placeras på nuvarande 16:e tee och ny tee 44 anläggs. Början på fairway renoveras för att få den jämnare. Innan detta är klart spelar man istället nuvarande hål 13 på Lindö Äng.
Finishen runt dammen mellan hål 4 och 5 ska höjas.
Hål 5:
Vänster greenbunker läggs igen och ersätts med en tillbyggnad av befintlig green. Även greenbunkern bakom green läggs igen.
Hål 6:
Hålet spelas som det är men man använder sig av hela greenen istället för att dela med nuvarande hål 12. Träddungen till vänster om green ska gallras för att höja finishen på hålet.
Hål 7:
Tee 60 blir placeras längst bak på nuvarande tee 57 och tee 44 förlängs i spelriktningen.
Hål 8: Greenen byggs om för att bli planare. Dessutom läggs greenbunkern bakom green igen helt och den befintliga greenbunkern till vänster igen till hälften.
Hål 9:
Vissa träd vid diket i mitten av fairway tas bort för att städa upp och ge en bättre finish. Detta dike läggs igen med trumma under. Även diket före green läggs igen.

Hål 10 – 18: Samma sträckning som för nuvarande Lindö Park 10 – 18 och med följande förändringar:
Alla greener 10 – 18 har såtts med den avsevärt mer stryktåliga grässorten Krypven, samma som på den stora övningsgreenen vid lilla klubbhuset.
Hål 10:
Ny green är anlagd och de två greenbunkrarna till höger i slänten har lagts igen.
Hål 11:
Ny green är anlagd. Granarna till vänster om greenen är borttagna och en bunker har anlagts där i stället.
Hål 12:
Ny green är anlagd och greenbunkern till höger om greenens framkant är omgjord. Den bortre greenbunkern läggs igen. Fairwaybunkern till vänster läggs igen.
Hål 13:
Ny green är anlagd. Bunkern till vänster om green är nu igenlagd.
Hål 14:
Ny green är anlagd och ny greenbunker till höger likaså. Till vänster om green har tre st bunkar lagts igen.
Hål 15:
Ny green är anlagd.
Hål 16:
Ny green är anlagd och tees byggs om.
Hål 17:
Ny green är anlagd.
Hål 18:
Ny green är anlagd. Greenbunkrarna bakom och till vänster om green har byggts om. Den högra greenbunker läggs igen. Dessutom ska bron byggas om.

Nya övningsområden
Dessa anläggs med olika stationer för övning av: bunkerslag, chippning, pitching och puttning vid dammen på Lindö Ängs nuvarande hål 1 och 18.
Vi anlägger även ett nytt närspelsområde runt Lindö Parks nuvarande 9:e green.

Nyhetsarkiv