av Published On: 3 maj, 2018

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma måndagen den 4 juni 2018 kl. 15.00 i klubbhuset på GolfStar Waxholm, Askrikevägen i  Vaxholm.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt även har anmält sitt deltagande hos bolaget senast tisdagen den 29 maj 2018 kl. 16.00.

Anmälan kan ske per mail till: kundtjanst@golfstar.se.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet vilken överlämnas till mötets ordförande. Här hittar du en mall för fullmaktsgivande

Stämmohandlingar:

Kallelse>>
Förslag till justerad bolagsordning>>

Nyhetsarkiv