av Published On: 30 oktober, 2017

Vid torsdagens extra bolagsstämma beslutades följande:
– införa ett nytt aktieslag i bolagsordningen, serie B pref, som kommer före övriga aktier vid en eventuell likvidation (avveckling) av bolaget men som inte har någon företrädesrätt till utdelning.

– om två riktade emissioner via Pepins Group AB om lägst 447 760 och högst 708 900 respektive 485 100 aktier av serie B pref (totalt högst 1 194 000) till teckningskursen 33,50 kr.

– om emission av högst 238 800 teckningsoptioner till Pepins Group AB (ska vara 20 procent av antalet emitterade aktier via Pepins) med rätt att teckna aktier av serie B pref till en kurs om 50,25 kr senast under 2022.

– om en emission till moderbolaget GolfInvest Europe AB av 3 759 688 aktier av serie B till teckningskursen 33,50 kr mot betalning i form av ”fastighetsbenet” (samtliga aktier i Golffastigheter Stockholm AB som innehåller Gripsholm och Bodaholm) samt av en aktiepost på 8,92 % i International.

Antalet aktier vid stämman var 4 374 282 och genom den fusion av Unipeg Golf AB som är på gång att slutföras tillkommer 167 129 aktier. Till detta kommer alltså enligt ovan 3 759 688 aktier genom apportemissionen till moderbolaget och mellan 447 760 och 1 194 000 aktier via Pepins som också kommer att ha rätt att under 5 år teckna upp till 238 800 aktier till en kurs som överstiger dagens kurs med 50 procent.

Nyhetsarkiv