av Published On: 22 september, 2017

Anmäl dig senast 23/10. Nu finns även stämmo-dokumenten här nedanför.

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, har kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 26 oktober 2017 kl.16.00 på Lindö Golf, Lindövägen 1 i Vallentuna.

Huvudpunkterna för stämman är förslag till beslut om riktad nyemission av aktier och tecknings-optioner till Pepins Group AB samt om apportemission till moderbolaget GolfInvest Europe AB mot betalning i form av aktier i fastighetsägande dotterbolag. Avsikten är att handel i bolagets B-aktie ska kunna starta hos Pepins inom 12 månader.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande hos bolaget senast måndagen den 23 oktober 2017. Anmälan kan ske per e-post till kundtjanst@golfstar.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad fullmakt för ombudet som lämnar den till stämmans ordförande innan mötet. Fullmaktsformulär laddar du ned här.

Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och här på bolagets webbplats. Den fullständiga kallelsen hittar du här. Den finns även tillgänglig på bolagets kontor och kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Här under hittar du nu även de fullständiga beslutsförslagen, redogörelser och yttranden samt värderingsunderlag mm.

Styrelsens förslag och andra dokument inför extrastämman 26 oktober

I dokumentet här beskrivs de fyra styrelseförslag som extrastämman ska behandla. Dessutom innehåller dokumentet 8 bilagor, bl a Bolagsordning, de fullständiga beslutsförslagen, redogörelser och yttranden samt värderingsunderlag mm.

Har du inte anmält dig till extrastämman än så gör det nu!

Nyhetsarkiv