av Published On: 23 november, 2020

Inför årets fjärde och sista handelsperiod på Pepins Market ger GolfStar nedanstående rapport vilken täcker bolagets utveckling för säsongen 2020 med prognos för helåret*).

I delårsrapporten inför föregående handelsperiod drog GolfStar slutsatsen att: ”Utvecklingen under 2020 har slagit alla förväntningar och blivit rekordartad beroende på såväl ovanligt tidig säsongstart som tillströmningen av såväl nya som gamla golfare p.g.a. Corona-epidemin”.

 Med facit för i stort sett hela säsongen i hand kan vi konstatera att GolfStar slagit

  • Rekord i omsättning och resultat
  • Rekord i antal medlemmar
  • Rekord i beläggning (spelade rundor)

GolfStars omsättning för golfspelsverksamheten 2020 jämfört med 2019 beräknas öka med hela 40% från 96 mkr till ca 135 mkr. Bolagets totala omsättning inklusive intäkter från markutveckling beräknas nå ca 175 mkr innebärande en ökning på ca 20% jämfört med föregående år. Nettoresultatet efter skatt beräknas bli 15-20 mkr vilket innebär en ökning med mer än 50% jämfört med 2019.

 Totala antalet medlemmar i GolfStars klubbar verksamma på bolagets anläggningar uppgår 2020 till ca 35.000 vilket är GolfStars högsta någonsin och en ökning med 45% jämfört med 2019. Som jämförelse kan nämnas att ökningen av antalet medlemmar i hela Sverige var 11% enligt Svenska Golfförbundets senaste statistik. GolfStar är huvudsakligen verksamt i Storstockholm där Golfförbundet redovisar en ökning på 25% att jämföras med GolfStars nämnda 45%. Sammantaget innebär detta att GolfStar under 2020 tagit väsentliga marknadsandelar i en växande marknad vilket, enligt bolagets mening, är resultatet av GolfStars konkurrenskraftiga affärsmodell med ett utbud av såväl attraktiva banor som medlemskap i kombination med hög tillgänglighet.

Antalet spelade rundor, dvs. beläggningen på GolfStars anläggningar, har per den 31/10 ökat från 264.000 till 458.000 jämfört med 2019. Skillnaden på 194.000 rundor innebär en ökning med 73% att jämföras med ökningen i hela Sverige på 39% enligt Golfförbundet. Självklart har den höga beläggningen påverkats av Covid-19 situationen men säsongen har också varit ovanligt lång med en tidig vårstart och en varm höst. Trots den kraftiga ökningen har GolfStar hela säsongen haft hög kapacitet och tillgänglighet för såväl medlemmar som greenfee gäster genom det stora utbudet av golfbanor. Nämnas kan att greenfee intäkterna ökat med hela 80% jämfört med 2019.

Frågeställningen GolfStar och hela Golf-Sverige ställer sig inför 2021 är om den för golfen positiva marknadssituationen kommer att bibehållas när Covid-19 förhoppningsvis kommer under kontroll. GolfStars ledning är försiktigt optimistiska på den punkten. Ännu viktigare är dock det faktum att GolfStar fördubblat försäljningen av 2021-medlemskap under hösten 2020 jämfört med motsvarande försäljning hösten 2019 inför 2020.

GolfStars verksamhet omfattar också markutveckling på de anläggningar där bolaget äger eller arrenderar mark. Under hösten har GolfStar tecknat ett långsiktigt partneravtal med en fastighetsutvecklare vilket i ett första steg omfattar Lindö-anläggningen. Genom detta har GolfStars partner förvärvat all mark och byggnader samtidigt som ett 25-årigt arrendeavtal tecknats med GolfStar. Sammantaget innebär avtalet att GolfStar fortsättningsvis kommer att driva golfanläggningen i nuvarande omfattning men även ha del i den framtida fastighetsexploateringen när denna blir möjlig. Finansiellt innebär affären att GolfStar för 2020 gör en reavinst på ca 35 mkr. Lån och skulder minskas med ca 62 mkr plus att GolfStars kostnader på årsbasis minskas med ca 6 mkr netto vilket huvudsakligen får effekt fr.o.m. 2021. I tillägg kommer GolfStar att erhålla 20% av framtida exploateringsvinster.

Markexploateringen på Gripsholm-anläggningen är tyvärr fortfarande föremål för de utdragna detaljplaneprocesserna vilka är utanför bolagets kontroll. Som nämnts i tidigare rapporter finns redan uppgjorda avtal att sjösätta när ny detaljplan godkänts och laga kraft vunnits vilket förhoppningsvis sker under 2021.

Avslutningsvis tackar vi kunder, partners, medarbetare och aktieägare för ett i alla avseenden framgångsrikt 2020. Som alltid vill vi också påminna om att aktieägare med 320 eller fler GolfStar-aktier har attraktiva rabatter på medlemskap.

Styrelsen i GolfStar

*) Ovan redovisat siffermaterial är prognoser och därmed preliminära och tillika oreviderade och kan komma att ändras i samband med årsbokslutet.

 

Nyhetsarkiv