av Published On: 30 juni, 2020

Årsstämman i GolfStar Nordic AB den 30 juni 2020

Det kunde inledningsvis konstateras att i anledning av Covid-19 vidtagna försiktighetsåtgärder gett resultat, endast 6 aktieägare var fysiskt representerade medan glädjande nog över 87 aktieägare tagit tillfället i akt att pröva den digitala röstningen. Detta innebar att mer än 91 procent av det totala antalet aktier var representerade vilket är ett stort steg framåt.

Årsredovisningen för 2019 innehåller en detaljerad förvaltningsberättelse och – som förutskickat – lades anförandet av VD ut på hemsidan vid stämman avslutande.

Resultat- och balansräkning fastställdes, till bolagstämmans förfogande stående fritt eget kapital om 156,7 mkr överfördes i ny räkning samt beviljades styrelse och vd ansvarsfrihet avseende 2019.

Det beslutades om oförändrade arvoden innebärande att styrelsearvode fortsatt inte ska utgå medan arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelse omvaldes Tony Trigell, Lars Prochéus och Stephan Frank samt nyvaldes Stefan Eriksson. Avsikten är att senare se över styrelsens sammansättning och kompetens inför 2021 bl.a som ett resultat av pågående markexploateringsprojekt som förväntas att kommersiellt realiseras under 2020.

Auktoriserade revisorn Fredrik Lundberg omvaldes som revisor.

Styrelsen gavs förnyat bemyndigande att besluta om nyemission samt beslutades om en justering av bolagsordningen för att även framöver möjliggöra digital röstning.

Solna 2020-06-30
GolfStar Nordic AB

Nyhetsarkiv