FÖLJ OSS PÅ:

Om Mike

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Mike skapat 46 blogginlägg för.

Styrelsens förslag inför den extra bolagsstämman.

Nedan finner du styrelsens fullständiga förslag inför på den extra bolagstämman den 29 oktober som beslutades på styrelsens sammanträde den 15 oktober 2020.

Extrastämma 2020 – styrelsens förslag protokoll nr 8

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 1 (kvittningsemission)

Extrastämma 2020 – styrelsens förslag bilaga 2 (apportemission)

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 3 (13.6)

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 4 (13.7)

Extrastämma 2020 – förslag, bilaga 5 (13.7)

Intyg väsentliga händelser, bilaga 6

Intyg kvittning, bilaga 7

Intyg apport, bilaga 8

Styrelsen i GolfStar, oktober 2020

 

av |2022-04-08T21:18:47+02:0015 oktober, 2020|Aktieägare|

Rekordår för GolfStar!!

Inför årets tredje handelsperiod på Pepins Market ger GolfStar nedanstående delårsrapport vilken täcker bolagets utveckling t.o.m. den 31/7.

GolfStars resultat för 2019 visade på en positiv utveckling jämfört med 2018 och införsäljningen av medlemskap under hösten 2019 inför 2020 var mycket lovande. Utvecklingen under 2020 har dock slagit alla förväntningar och blivit rekordartad beroende på såväl ovanligt tidig säsongstart som tillströmningen av såväl nya som gamla golfare p.g.a. Corona-epidemin.

Jämfört med samma period föregående år (t.o.m. 31/7) är rörelseintäkterna för 2020 hela 35% högre och beläggningen på anläggningarna har ökat med 45% upp till nivåer som rådde under den s.k. golf-boomen i […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0029 september, 2020|Aktieägare|

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 29 oktober 2020 kl. 14.00 på GolfStars huvudkontor, Industrivägen 11, 2 trappor, i Solna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till ”kundtjanst@golfstar.se” senast fredagen den 23 oktober 2020. För planeringen emotses en så tidig anmälan som möjligt. För den som väljer digital röstning (poströstning) enligt nedan går anmälan att göra fram till kl 12.00 på stämmodagen.
Åtgärder med anledning av covid-19
På samma sätt som vid årsstämman […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0029 september, 2020|Aktieägare|

Information från årsstämman 30 juni 2020

Årsstämman i GolfStar Nordic AB den 30 juni 2020

Det kunde inledningsvis konstateras att i anledning av Covid-19 vidtagna försiktighetsåtgärder gett resultat, endast 6 aktieägare var fysiskt representerade medan glädjande nog över 87 aktieägare tagit tillfället i akt att pröva den digitala röstningen. Detta innebar att mer än 91 procent av det totala antalet aktier var representerade vilket är ett stort steg framåt.

Årsredovisningen för 2019 innehåller en detaljerad förvaltningsberättelse och – som förutskickat – lades anförandet av VD ut på hemsidan vid stämman avslutande.

Resultat- och balansräkning fastställdes, till bolagstämmans förfogande stående fritt eget kapital om 156,7 mkr överfördes i ny räkning […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0030 juni, 2020|Aktieägare|

VD´s anförande – årsstämma 30 juni 2020

Kära aktieägare,
Det är i alla avseenden ett underligt och underbart år för Golfbranschen 2020 och jag syftar förstås på Covid-19 och jag vill inte på något sätt påstå att Covid-19 är bra – Det är fruktansvärt det som händer, men Golfmarknaden och GolfStar är (i skrivande stund) en vinnare jämfört med många andra branscher inom fritidssektorn.

Men låt oss börja med dåtid dvs År 2019 då allt var som ”vanligt”.

2019 – från förlust till vinst
Den stora förlusten 2018 som ändå var mycket mindre än 2017 vändes äntligen till vinst 2019 och det finns flera orsaker till det i golfrörelsen samt framför […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0030 juni, 2020|Aktieägare|

FÖRSLAG INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2020

Följande förslag har lämnats inför årsstämman den 30 juni 2020 av aktieägare företrädande över 40 procent av kapitalet och 80 procent av rösterna.

2. Val av ordförande på stämman
Som ordförande för stämman föreslås advokaten Christer Brantheim.

9. Fastställelse av arvoden till styrelse och revisor
Oförändrade arvoden föreslås, innebärande att styrelsearvode inte ska utgå samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

10. Val av styrelseledamöter och av revisor
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av 3-5 ledamöter med högst 2 suppleanter. Vid föregående årsstämma valdes 3 ledamöter utan suppleant.

Till styrelse föreslås omval av Tony Trigell, Lars Prochéus och Stephan Frank samt för att bredda […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0012 juni, 2020|Aktieägare|

ANVISNINGAR DIGITAL RÖSTNING VID ÅRSSTÄMMA 2020

För att begränsa antalet fysiska deltagare samt också arbeta vidare på GolfStars digitaliseringssträvan har styrelsen beslutat att aktieägarna ska kunna rösta digitalt. Den digitala omröstningen kommer att genomföras som ett led i utvecklingen av en av NVR i samarbete med Bosbec framtagen onlinetjänst för s.k. hybridstämmor innebärande att tekniska komplikationer kan uppstå och att digitalt avgivna röster därför inte kommer att beaktas.

Anmälan för digital röstning
En e-post med anmälningslänk skickas till samtliga aktieägare 1 vecka innan årsstämman på de e-postadresser som är registrerade i bolagets aktiebok för envar ägare, se därför till att uppdatera de registrerade uppgifterna. Den aktieägare som är […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0012 juni, 2020|Aktieägare|

Kallelse till årsstämma 30 juni 2020

Aktieägarna i GolfStar Nordic AB (publ), 556534-0261, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 juni 2020 kl. 15:00 på GolfStars huvudkontor, Industrivägen 11, 2 trappor, i Solna.

Rätt att delta på stämman har den som är införd som aktieägare i bolagets aktiebok på dagen för stämman samt också har anmält sitt deltagande via e-post till kundtjanst@golfstar.se senast tisdagen den 23 juni 2020. För planeringen i dessa tider emotses en så tidig anmälan som möjligt.

För den som väljer digital röstning enligt nedan går anmälan att göra fram till kl 12.00 på årsstämmodagen.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig, daterad […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:001 juni, 2020|Aktieägare|

Framgångsrikt 2019 för GolfStar

GolfStar – marknadsledare på en av Världens största golfmarknader
Sverige är en av Europas och tillika en av Världens största golfmarknader. GolfStar äger och driver golfanläggningar med tyngdpunkt på Stor-Stockholmsområdet. Bolaget erbjuder spel på 22 golfbanor på 14 golfanläggningar varav 1 i Spanien. I tillägg bedriver GolfStar markexploatering på de anläggningar där bolaget också är markägare.

Med 50,000 kunder är GolfStar marknadsledare i Norden och driver mycket aktivt en nödvändig strukturförändring och modernisering av den svenska golfmarknaden. Bolaget har med hjälp av starka ägare och stora kapitaltillskott haft en planerad och mycket snabb tillväxt av anläggningar, kunder och omsättning under de senaste […]

av |2022-04-08T21:18:48+02:0029 maj, 2020|Aktieägare|

GolfStar definierar framtidens golfupplevelse tillsammans med BBH Stockholm

Nu står det klart att GolfStar valt BBH Stockholm som strategisk partner med syfte att definiera framtidens golfupplevelse – helt på kundens villkor. BBH Stockholm ser även över samtliga tekniska plattformar för att skapa en flexibel och innovativ lösning som ger Golfaren nya förutsättningar att älska sporten.

Tony Trigell, grundare av GolfStar och arbetande styrelseordförande:

– Tillsammans med BBH Stockholm genomför vi just nu en av våra häftigaste satsningar någonsin. Vi bygger vidare på ett framgångsrikt koncept och spetsar nu ytterligare till vår position som Nordens största golfspelskedja. GolfStar ska fortsatt ligga i framkant när det gäller golfupplevelser och kundernas valmöjligheter. Då […]

av |2022-04-08T21:18:49+02:0014 november, 2019|Aktieägare|

Till toppen